Articole Noi

Arhiva

STATUTUL ASOCIAŢIEI

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

CAP. II  PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI

 

Art. 4   Principiul sfânt  al DREPTEI CREDINȚE, al UNITĂȚII și al INTEGRITĂȚII - ce ne încredințează că avem marea și sfânta datorie de a păstra, de a apăra și de a transmite înalta linie spirituală și morală a Bisericii Creștine – dovedind astfel că suntem vrednice ˮmădulareˮ ale Bisericii - și că dacă ne-am hotărât să-l mărturisim în chip jertfelnic pe Mântuitorul Nostru, cu bucurie să ne închinăm întreaga viață Domnului Nostru Iisus Hristos, să păzim cu străjnicie Poruncile Sale ce ne învață să fim uniți și la bine și la greu, după exemplul Sfintei Treimi, și să ne iubim între noi astfel încât să fim una în gândurile și faptele noastre, pentru a putea păstra, a trăi și a transmite mai departe, întreagă și neschimbată, marea și inegalabila moștenire spirituală, morală și culturală a înaintașilor noștri, a moșilor și a strămoșilor noștri; totodată, avem datoria sfântă față de înaintașii noștri și față de cei care vor veni după noi, de a păstra integritatea teritorială a Țării neștirbită, cu voia lui Dumnezeu- Tatăl și cu binecuvântarea Bisericii strămoșești, pentru a reuși să fim biruitori în împlinirea dorinței nestinse de apropiere între linia Neamului Românesc, ai cărui nevrednici urmași ne considerăm a fi, și linia Bisericii creștin-ortodoxe, care este cu mult deasupra noastră.

 

Art. 5   Principiul sfânt al Cultului EROILOR DREPTEI CREDINȚE și al EROILOR NEAMULUI - ce ne îndeamnă să-i păstrăm veșnic vii și să-i cinstim ca pe adevărați sfinți și mucenici martiri pe toți cei care au trecut prin prigoane, persecuții, lupte sufletești, torturi, înfometări, lagăre de muncă forțată, pușcării, izolări, schingiuri, umiliri, mărturisind jertfelnic credința măntuitoare și păstrănd aprinsă și strălucitoare flacăra credinței adevărate, sau au căzut la datorie în nenumăratele lupte duse cu dușmanii noștri pentru apărarea gliei străbune și a neamului românesc.

 

Art. 6   Principiul ONOAREI și al CAMARADERIEI - ce ne învață să înfruntăm viața cu curaj, să fim neînfricați și fără pată; Onoarea este ogorul pe care cresc toate celelalte virtuți morale și, totodată, este una dintre marile mulțumiri sufletești ce se pot dobândi într-o viață de om, deoarece ce poate fi mai înalt și mai nobil decât de a cădea luptând pentru o cauză dreaptă, față de o “victorie” obținută printr-o mișelie, iar cel mai onorant fapt este de a-ți da viața cu bucurie pentru a salva viața camaradului tău.

 

Art. 7   Principiul MUNCII și al COMPETENȚEI - potrivit căruia trebuie să existe o dreaptă răsplată pentru munca depusă cu dragoste în ocupația, profesia sau meseria aleasă (spirituală, intelectuală sau fizică), știut fiind că numai munca cinstită, conștientă, inteligentă și responsabilă este singurul izvor ce ne poate aduce mulțumirea sufletească și bunăstarea materială dorită de fiecare dintre noi; selecția și promovarea valorilor trebuie să aibă la bază numai calitățile profesionale și morale individuale, cerințe ce sunt absolut indispensabile creării mediului favorabil în care autentica elită a poporului român - ˮcremaˮ acestuia - să-și poată împlini menirea, și să se poată afirma și menține o ierarhie reală a valorilor.

 

Art. 8   Principiul DREPTĂȚII și al JUSTIȚIEI - știut fiind că dacă Dreptatea, sau Ordinea morală, este nesocotită și tulburată chiar și din cauza unei singure abateri ce a rămas nepedepsită, iar rezultatele consemnate ca urmare a producerii și repetării unor asemenea cazuri confirmă faptul că devine dificil - sau chiar imposibil - să se mai poată restabili autoritatea ordinii liber consimțite, datorită nerespectării spiritului fundamental al Dreptății ce trebuie să stea la baza edificării ordinii morale, sociale, economice și politice în statul de drept, de cele mai multe ori intrându-se într-un proces incontrolabil și ireversibil de dizolvare a ordinii de stat;  Justiția - prevalându-se de prevederile art.6 alin.1 din Constituție, ce prevede că “cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fară privilegii și fără discriminări”, și a alin.2, ce menționează că “nimeni nu este mai presus de lege”- trebuie să urmărească ca dezvoltarea societății românești să aibă loc în condițiile respectării cu strictețe a prevederilor Constituției și ale Legilor Țării, în litera și spiritul dictonului “Fiat Justitia Pereat Mundus”, cunoscându-se adevărul de netăgăduit potrivit căruia acolo unde se sfârșește domnia legii începe domnia haosului.

 

 

                         CAP. III  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 9  Asociaţia Creştină ˮSfântul Arhanghel Mihail” îşi propune să promoveze înaltele valori spirituale şi morale creştin-ortodoxe, precum şi valorile istorice și culturale româneşti autentice, ce vor putea contribui la renaşterea spiritului creștin-românesc.

 

Art. 10  Asociația Creștină ˮSfântul Arhanghel Mihailˮ este o organizaţie ce se identifică cu  Tradiţia  Neamului Românesc și a sufletului românesc , și are drept  scop  ridicarea spirituală și morală a Poporului Român.

 

Art. 11  Constatând că atât pe plan intern, cât și pe plan extern (la românii ce se găsesc în afara hotarelor țării),  CREDINŢA  adevărată în Domnul Nostru Iisus Hristos și DRAGOSTEA  JERTFELNICĂ pentru  Neamul Românesc și pentru  Țară scad în intensitate și se dizolvă , Asociația va milita pentru trezirea conştiinţei creștin-românești și pentru menţinerea vie a idealului străbun, concentrându-se pe realizarea următoarelor obiective:

 • păstrarea vie și sporirea luminii dreptei credinţe strămoşeşti, prin cultivarea învăţăturii creștin-ortodoxe și a concepției înnoite, sporită duhovnicește, despre Dumnezeu, lume și viață, cuprinse în înaltele valori spirituale și morale creștine(temeiuri de nezdruncinat pentru existența unei vieţi comunitare armonioase, disciplinate și fericite), prin atitudinea manifestată pentru apărarea și birunța Adevărului Bisericii Crestin-Ortodoxe - autentica coloană vertebrală a  Poporului  Român în ultimii 2000 de ani  -   pentru întărirea rolului și a poziţiei Bisericii Creștin-Ortodoxe în cadrul Statului(prin sprijinirea misiunii acesteia de păstorire spirituală  pentru mântuirea poporului român).
 • cultivarea identităţii noastre străbune, prin promovarea originii noastre, a istoriei Neamului Românesc (ce reprezintă legătura sfântă, tainică și indestructibilă a celor din trecut, prezent și viitor), a cultului eroilor dreptei credințe, eroilor neamului, martirilor și morţilor noştri, reprezentați de sfinții, regii, domnii, domnitorii și figurilor istorice providenţiale, a simbolurilor noastre patrimoniale, laolaltă cu menţinerea vie a sentimentelor de Mândrie de neam, de  Onoare și de   Demnitate în sufletele românilor - moştenitorii și continuatorii tradiţiei de luptă pentru Unitate, Libertate și Dreptate - și susţinerea adevărului istoric ce arată că încă din cele mai vechi timpuri, strămoşilor noştri și continuatorului acestora , Poporul Român , le-a fost hărăzit destinul de apărători ai credinței creștine și ai civilizației europene,
 • cultivarea specificului fiinţei noastre românești, prin reînvierea tradiţiilor străbune (simbolistica,obiceiul pământului și portul popular, cântece și dansuri, colinde, basme, balade și doine, proverbe și zicători, meşteşuguri populare ș.a.) și promovarea culturii populare româneşti, cultură ce demonstrează temeinic forţa geniului popular autohton și continuitatea românilor pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri.
 • cultivarea în mediile sociale, politice si economice a cunoaşterii si a respectului fată de legile fundamentale ale existentei omeneşti ce ne îndeamnă  să-l iubim pe Dumnezeu  cu toată ființa noastră  și să-l iubim pe semenul nostru  ca pe noi înșine, cultivarea  Dreptății   ca temei moral, și a  Justiției,  ca principiu juridic ce reprezintă cea mai înaltă dregătorie a Țării, cultivarea respectului fată de autoritatea Statului legal constituită, față de Constituţie, față de  legile Tării, față de ierarhia valorilor adevărate și față de  elitele autentice.
 • promovarea culturii române si a personalităţilor ilustre si nemuritoare ale scrisului și ale artelor ce au adus de-a lungul timpului o contribuţie însemnată la făurirea patrimoniului cultural românesc, și care vor constitui pentru toate generaţiile actuale   modele demne de urmat în viață.
 • cultivarea personalităţilor româneşti contemporane care au dovedit că sunt români adevăraţi.
 • educaţia tinerei generaţii potrivit unor programe coerente de educaţie care să oglindească idealul educaţional autohton tradiţional și să urmărească cu consecvență cultivarea unei profunde educaţii creştine și românești  -  înnobilată de sentimentul incandescent si purificator al Dragostei față de Domnul și Mântuitorul Nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Tatăl Nostru, ca și de datoria  nescrisă și sfântă pe care o avem de la naştere și până la moarte față de Țara în care ne-am născut și față de Neamul din care ne tragem, laolaltă cu redeşteptarea însuşirilor tradiţionale ale spiritului și sufletului românesc (cinstea, curajul, spiritul de sacrificiu, camaraderia, spiritul de dreptate, hărnicia, priceperea, întrajutorarea, ospitalitatea, bunătatea ș.a.)  -  al cărei  scop suprem  să fie întotdeauna clădirea de caractere puternice și loiale Țării.
 • reconsiderarea rolului și a locului pe care trebuie să-1 dețină Familia în cadrul societăţii româneşti - a acestei instituţii binecuvântate de Dumnezeu , adevărata bază organică socială ce a adus dintotdeauna o contribuţie fundamentală în propășirea și dezvoltarea Neamului Românesc - și promovarea  ideii  potrivit căreia  familia românească profund creştină, însufleţită de un înalt patriotism, muncitoare, sănătoasă și fericită reprezintă  piatra de temelie   pe care se poate clădi prosperitatea viitoare a Marii Familii a tuturor familiilor româneşti, adică a Neamului Românesc, și constituie  condiția indispensabilă   pentru apariția autenticei  clase de mijloc a Poporului Român.
 • păstrarea vie a  legăturii cu Românii aflaţi dincolo de hotarele actuale ale Statului Român, prin sprijinirea afirmării identității religioase, etnice, culturale, lingvistice ș.a.m.d. - obiectiv ce reprezintă o datorie sfântă pentru Românii aflaţi în Patria-Mamă - și implicarea pentru cauza românilor de pretutindeni care suportă discriminări, sunt în detenţie, sau sunt sub efectul instrumentării împotriva lor a unor acţiuni civile sau penale din cauza credinţei, simţirii, limbii sau a originii lor etnice.
 • colaborarea cu organizaţiile religioase, civice sau politice ce au acelaşi scop si urmăresc realizarea unor obiective asemănătoare cu cele ale Asociației.

 

Art. 12  Pentru atingerea scopului propus și realizarea obiectivelor de activitate, Asociaţia:

 • organizează manifestări spirituale, culturale, artistice şi ştiinţifice, cu participarea unor personalităţi din domeniul considerat; organizează sau colaborează cu alte organizaţii și instituţii publice și/sau private, ce vor avea loc cu ocazia sărbătoririi sau comemorării unor momente culturale și/sau istorice, reprezentative pentru istoria poporului român, precum și a unor evenimente/manifestări culturale sau artistice, de interes naţional si internaţional (pentru românii de pretutindeni) - ocazionate de evocarea și/sau sărbătorirea unor mari personalităţi spirituale, istorice sau culturale româneşti prin: conferinţe, întruniri, adunări, colaborări, concerte, spectacole, expoziţii, saloane, concursuri, sesiuni de comunicări, mitinguri, gale de filme, marșuri ş.a.; poate asigura  realizarea serviciilor de informare, documentare, traduceri, publicitate, internet ș.a.; sprijină editarea și tipărirea de monografii, caiete selective, albume, cataloage, ziare şi alte tipuri de publicaţii, foto-film, realizarea de C.D.-uri audio și video, precum și distribuirea acestora;
 •  monitorizează activităţile instituţiilor fundamentale ale Statului de Drept, pentru a constata realizarea de către acestea a stării de legalitate , de echilibru (intern si internaţional) și de stabilitate (politică, economică și socială) absolut necesare pentru existența și prosperitatea României și pentru promovarea intereselor noastre legitime; în consecință, Asociația se va implica în inițierea și derularea tuturor demersurilor legale (scrisori, petiţii ș. a.) atunci când va constata că aceste instituţii nu s-au incadrat în respectarea atribuțiilor prevăzute în Constituţie sau în Legile Țării;
 • va interveni pe lângă instituţiile Statului pentru ca acestea să se implice în legătură cu stoparea proliferării fenomenelor negative (corupţie, trafic de influență, abuzuri, birocraţie, crimă organizată, infracționalitate, inflaţie, şomaj, sărăcire, droguri, trafic de persoane ș.a.) - prezente după anul 1990 în societatea românească - ce afectează în profunzime mediile politice, economice si sociale, militând pentru întărirea controlului instituţiilor Statului (în limita prerogativelor conferite acestora în Constituţie) în toate aceste medii, implicându-se totodată în desfășurarea programele publice lansate de aceste instituţii în vederea eradicării acestor flageluri din ce în ce mai prezente, la orice nivel, în societatea românească;
 • va interveni pe lângă instituţiile Statului, și va utiliza toate căile legale, atunci când va constata că organizaţii din Țară sau din străinătate, prin intermediul declaraţiilor publice sau prin alte activităţi desfăşurate, lezează imaginea Țării și afectează interesele și valorile noastre naţionale;
 • militează pentru realizarea climatului de exercitare neângrădită a drepturilor și a îndatoririlor fundamentale ale românilor , în conformitate cu principiile și cu normele statuate în Constituţie sau în alte acte normative;
 • iniţiază, organizează sau colaborează - în virtutea dreptului garantat de Constituţie de apărare a unei cauze legitime - la organizarea oricăror forme de protest legale, pentru a arăta în mod public poziţia Asociației față de problema respectivă, ce poate fi de natură religioasă, socială, economică, sau de oricare altă natură;
 • activează pentru înfiinţarea unor școli sau universități populare de vară, precum și pentru organizarea unor tabere de studiu și de recreere, legate de desfăşurarea unor asemenea evenimente sau independent de acestea, în locuri de înaltă trăire spirituală, sau în locuri istorice și turistice de referință, deosebite;
 • participă la lucrările de reparaţii, renovare și întreținere de la lăcaşurile de cult creştin-ortodoxe, precum şi la lucrările de construire a unor noi lăcaşuri de cult creştin-ortodoxe; organizează în acest scop tabere de muncă;
 • participă la lucrările de reparații ale unor monumente creștine, istorice, de artă ș.a., precum și la lucrările de realizare ale unor noi monumente ale eroilor, troițe ș.a.; organizează în acest scop tabere de muncă;
 • organizează acţiuni sau activităţi cu caracter social, ecologic ş.a.;
 • organizează pelerinaje, excursii ș.a., interne și externe, și orice fel de activități aferente;
 • monitorizează activităţile economice ș.a. ce se desfăşoară în Țara noastră (în aer, apă, sol și subsol) și au ca efect degradarea mediului ambiant (accidental sau voluntar) și distrugerea echilibrului ecologic, denunţând neregularitățile și/sau dezastrele ecologice constatate;
 • premiază personalităţile românești, atât din Țară, cât și din străinătate, care au făcut cinste României și numelui de român;
 • stimulează afirmarea elementelor meritorii, acordându-le premii, sau alte facilităţi;
 • susține membrii Asociației ce au realizări remarcabile în domeniile în care activează;
 • instituie diplome, premii, insigne sau alte modalităţi de apreciere, ce vor purta  denumirea Asociaţiei, sau alte denumiri stabilite de membrii fondatori;
 • editează, multiplică şi difuzează publicaţii cu privire la activitatea Asociaţiei;
 • stabileşte legături cu alte centre, organizaţii, asociații sau fundaţii, în scopul realizării unor activităţi comune; se poate afilia, ca persoană juridică, la alte organizații, asociaţii sau fundaţii, în condiţiile prevăzute de lege;

 

Art. 13  În mod accesoriu, Asociaţia poate desfăşura activităţi directe, în conformitate cu art. 48 din O.G. nr. 26/2000; Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se vor reinvesti în acele societăţi comerciale, vor fi folosite pentru realizarea scopului Asociaţiei, în conformitate cu art. 47 din O.G. nr. 26/2000.